เทศบาลเมืองปาดังเปซาร์

นายพัฒนา ฤทธิณรงค์(ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์