เทศบาลเมืองปากพนัง

นายพิเชษฐ์ กล้าสุคนธ์

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปากพนัง