เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

นายวิชัย สาสุนีย์

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา