เทศบาลเมืองกันตัง

นายสรนนท์ จิโรจน์มนตรี

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองกันตัง