เทศบาลเมืองสวรรคโลก

นายสมชาติ ลิมปะพันธุ์

นายกเทศมนตรีเมืองสวรรคโลก