เทศบาลตำบลเหมืองง่า

นายคนอง กัลละหะ

นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองง่า


นายสิรวิชญ์ ปันเจริญ

นักวิชาการพัสดุ 6 ว


นายวรพล ผลหอม

นักวิชาการสุขาภิบาล 6 ว