เทศบาลตำบลวังผาง

นายจรัญ ดวงสะเก็ด

นายกเทศมนตรีตำบลวังผาง


นายธีรวัฒน์ บุญมาปะ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน


นายวงค์อินทร์ เตชะอินทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์