เทศบาลเมืองแม่โจ้

นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย

นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้


นายสว่าง กานิล

รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้


นางฤทัยลักษณ์ กิจบุญชู

เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายเทอดพงษ์ จันทร์แดง

เจ้าหน้าที่โครงการ