เมืองพัทยา

นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ

ปลัดเมืองพัทยา ปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา


นายสุธีร์ ทับหนองฮี

ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม