เทศบาลเมืองเลย

นายสัมพันธ์ คูณทวีลาภผล

นายกเทศมนตรีเมืองเลย


นางรัตนาภรณ์ พุฒิเปรมเดช

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม