เทศบาลนครระยอง

นายธนิต อังควินิจวงศ์

รองนายกเทศมนตรีนครระยอง


นางปาริชาติ ตันสุธิกุล

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสิ่งแวดล้อม