เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด


นายฉัตรชัย นวลเพ็ญ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม