เทศบาลเมืองป่าตอง

นางสาวเฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์

นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง


นายพีระยุทธ สุขแก้ว

ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล