เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

นายกมล เรืองสุขศรีวงศ์

นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์


สุพรรณนา จิราภานุสรณ์

นักวิชาการสุขาภิบาล