เทศบาลเมืองชุมแพ

นายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ

นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ


นายสอง ธงอินเนตร

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ