เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร


นางสุกานดา เอมะสุวรรณ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม