เทศบาลนครอุบลราชธานี

นางสาวสมปรารถนา วิกรัยเจิดเจริญ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี


นางพัชรีภรณ์ นันตระกูล

นักวิชาการสุขาภิบาล