เทศบาลนครสกลนคร

นายโกมุท ทีฆธนานนท์

นายกเทศมนตรีนครสกลนคร


ดร.สมโชค ศรีหารักษา

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข