เทศบาลตำบลศรีธาตุ

นายไพศาล อุปมะ

นายกเทศมนตรีตำบลศรีธาตุ


นางสาวยุพาพร วิชาโคตร

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม