เทศบาลตำบลเวียง

นายประสิทธิ์ สมัคร

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง


นายสุกิจ ยะมา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม