เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์

นายสุภัตร์ศักดิ์ โค้วคาศัย

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์พิทักษ์


นายวิญญู มากหมู่

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม