เทศบาลตำบลพนา

ว่าที่พันตรีเผชิญลาภ อินทรจันทร์

นายกเทศมนตรีตำบลพนา


นางพาขวัญวันชนก พาชนิด

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข