เทศบาลตำบลบางจัก

นายสุเทพ เพ็งสุข

รองนายกเทศมนตรีตำบลบางจัก


นางสาวลักขณา กล่อมจิตต์

หัวหน้าสำนักปลัดและรักษาการปลัดเทศบาล