เทศบาลตำบลท่าลี่

นายสุรชน เนรมิตพานิชย์

นายกเทศมนตรีตำบลท่าลี่


นางจุฑาทิพย์ จันทรสา

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม