เทศบาลตำบลด่านซ้าย

นายสันติภาพ เชื้อบุญมี

นายกเทศมนตรีตำบลด่านซ้าย


นางมนัสวี บุญมี

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข