เทศบาลตำบลกำแพงเพชร

นายประเสริฐ แซ่แต้

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพงเพชร


นางวรนุช ศรีสุวรรณ

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางนันทวัน สิธิราม

หัวหน้ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นางสาวปิยนารถ แก้วมณี

ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข