เทศบาลนครเกาะสมุย

นายรามเนตร ใจกว้าง

นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย


นายหมื่นศิลป์ พลูสวัสดิ์

รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย


นางธัณพัฒน์ กนกปัญญาพิพัฒน์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


นางสาวภคภัทร ปรัชญาเมธาดล

พนักงานจ้างทั่วไป