เทศบาลตำบลกันทรารมย์

นายอภิชาติ ชาญประดิษฐ์

นายกเทศมนตรีตำบลกันทรารมย์


นายทวี บุญพอ

รองนายก


นางนารี อินทะสมบัติ

รองปลัด


นางสาวอรอินทร์ เทพวงษ์

พนักงานจ้าง