เทศบาลตำบลกำแพง

นายปิติ เทพเกษตรกุล

นายกเทศมนตรีตำบลกำแพง


นายอมรวิทย์ รักษาพันธุ์

หัวหน้างานฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ


นายอาภากร ชีวะสุทธิรัตน์

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน