เทศบาลเมืองมหาสารคาม

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม


ผศ.ดร. สุรทิน นาราภิรมย์

รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม


นางนิภากร กุลมาตย์

ผอ.กองวิชาการและแผนงาน


นายสุขสรร อนุแก่นทราย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน