เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

นายกลยุทธ ฉายแสง

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา


นายพงศธร ถาวรวงศ์

ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทา


นายชินกร ชาตาดี

นักวิชาการสุขาภิบาลฯ