เทศบาลเมืองพิชัย

นายบุญส่ง สมพงษ์

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย


นางกัญจนะ เหล่มนำชัย

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุขฯ


นางสาวศิริกร ธรรมสิทธ์

หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม