เทศบาลเมืองหัวหิน

นายนพพร วุฒิกุล

นายนกเทศมนตรีเมืองหัวหิน


นายธีระพันธ์ จัดพล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นายทรงพันธุ์ ปรียานนท์

ผช. สัตวแพทย์


นางสาวอริสา บุนนาค

พนักงานจ้างทั่วไป