เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

นายเกรียงไกร ไกรทอง

นายกเทศมนตรีเมืองประจวบคีรีขันธ์


นายกิติชาติ ชูสุริแสง

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสิรินันท์ ยิบประดิษฐ์

เจ้าพนักงานธุรการ 6 ว