เทศบาลนครพิษณุโลก

นายบุญทรง แทนธานี

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก


นายชัยชนะ มีศิริ

ผู้อำนวยการส่วนควบคุมการก่อสร้าง


นางสุภาวดี พิบูลสมบัติ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป/สำนักงานช่าง


ว่าที่ ร.ต.พิภพ ชมสวนสวรรค์

นายช่างไฟฟ้า ระดับ 6