เทศบาลตำบลสอง

นายมานิตย์ วัฒนพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลสอง


นายทวิช ยะปะนันท์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวญาณิศา คำเขียว

ผอ.กองสาธารณสุขฯ