เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ

นายไพรสณย์ ราหูรักษ์

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยข้าวก่ำ


นายวุฒิชัย ไข่แก้ว

รองปลัด


นางภุชงค์ มหาวงศนันท์

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข