เทศบาลเมืองพะเยา

นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า

นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา


นายณรงค์ เย็นใจมา

สัตวแพทย์/เทศบาลเมือง