เทศบาลตำบลเวียงเทิง

นายสิงห์ทอง หนุนนำสิริสวัสดิ์

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเทิง


นายไพรัช มหาวงศนันท์

ผอ. กองสาธารณสุขฯ


นายสุริยงค์ แก้วกอ

ผอ.กองช่าง