เทศบาลตำบลแม่คือ

นายอุดม อิ่นคำ

นายกเทศมนตรีตำบลแม่คือ


นายกษิติกานต์ ปาจุวัง

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ