เทศบาลตำบลบ้านเหล่า

นายทองคำ ยาปะโลหิต

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเหล่า


นายสาธิต แก้วรากมุข

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเหล่า


พ.จ.อ.อัฐพงษ์ อำไพพิศ

หน.ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข 6