เทศบาลตำบลพลายชุมพล

นายสมพงษ์ โพธิ์สะวัง

นายกเทศมนตรีตำบลพลายชุมพล