เทศบาลตำบลบางเสร่

นายสมจิตร์ นิมสุวรรณ์

นายกเทศมนตรีตำบลบางเสร


นางสาวนงเยาว์ พิทักษ์ศุริยะราช

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและประสานงานโครงการ