เทศบาลตำบลเกาะคา

นางสาวเพ็ญภัค รัตนคำฟู

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะคา


นายชวาล แก้วลือ

รองปลัด


นางสาวจารุวรรณ ไชยกันทะ

นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ/กองสาธารณสุขฯ