ประมวลภาพการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานระหว่างที่ปรึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น