ประมวลภาพการจัดประชุมวางกรอบแนวทางดำเนินงานสำหรับที่ปรึกษาและพี่เลี้ยง