งานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการจัดการพลังงานและเศรษฐนิเวศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานแถลงผลสำเร็จเพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ “ส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ” ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต โดยมี นางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นประธานในพิธีและมอบประกาศนียบัตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในโครงการฯ ทั้งสิ้น 8 แห่ง